ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ОРГАНИЗИРАНИ ГРУПОВИ И ИНДИВИДУАЛНИ ТУРИСТИЧЕСКИ ПЪТУВАНИЯ С ОБЩА ЦЕНАРЕЗЕРВАЦИИ, ПРОМЕНИ, АНУЛАЦИИ

 • 1.1 При потвърдена резервация на туристическа услуга ТУРИСТЪТ заплаща авансова сума в размер на 50% от стойността на заявената услуга в офиса на ТУРОПЕРАТОРА или по банков път.
 • 1.2 ТУРИСТЪТ доплаща пълната стойност на заявената услуга не по-късно от 15 работни дни преди датата на отпътуване в офиса на ТУРОПЕРАТОРА или по банков път.
 • 1.3 Всички промени, включващи изменение на датата на заминаване, курорта, хотела, транспорта или име в резервацията, се считат за отказ и основание за сключване на нов договор.
 • 1.4 Анулация на потвърдена резервация или преотстъпването й на трети лица се извършва писмено, като до 21 дни преди датата на заминаване на ТУРИСТА се възстановява цялата внесена сума; до 10 дни преди датата на заминаване се удържат 30 % от общата сума; след този период цялата внесена сума остава в полза на ТУРОПЕРАТОРА. При преотстъпване на заявената туристическа услуга на трето лице не по-късно от 10 дни преди заминаването се удържат само разходите по прехвърлянето.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

 • 2.1 ТУРОПЕРАТОРЪТ предоставя на ТУРИСТА предплатените услуги по избраната програма.
 • 2.2 Изисканите от ТУРИСТА допълнителни услуги се отбелязват в резервационната бланка към договора.
 • 2.3 Ако обстоятелствата налагат, ТУРОПЕРАТОРЪТ запазва правото си да внесе малки промени в пътуването. В изключителни случаи може да се наложат и по-съществени промени като смяна на курорт, промяна в категорията на базата за настаняване, промяна в датите на пътуване и други. В такъв случай ТУРИСТЪТ се уведомява незабавно може или не да приеме налагащите се изменения, да закупи от ТУРОПЕРАТОРА друго пътуване или да откаже. Цената на пътуването не може да се променя освен в случаите, определени от Закона за туризма. При значителна промяна на първоначалната цена с повече от 5% ТУРОПЕРАТОРЪТ се задължава да уведоми незабавно ТУРИСТА.
 • 2.4 По причина, която не се дължи на ТУРИСТА, в случаите предвидени от ЗТ ТУРОПЕРАТОРЪТ може да отмени пътуването преди неговото започване , спазвайки правата на страните, регламентирани в ЗТ.
 • 2.5 ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност и не възмездява ТУРИСТА за изцяло или частично непроведени пътувания поради неявяване на ТУРИСТА на определените за пътуването място и време.
 • 2.6 Всички допълнителни услуги , невключени в пакетната цена: мини-бар, телефон, сат. ТВ, рум-сервиз и други, се заплащат от ТУРИСТА на място в хотела.

РЕКЛАМАЦИИ

 • 3.1 Рекламации, свързани с качеството на заплатените услуги, се предявяват от ТУРИСТА незабавно на място пред представител на ТУРОПЕРАТОРА или негов контрагент с оглед отстраняване на слабостите. При невъзможност за тяхното отстраняване ТУРИСТЪТ уведомява в писмена форма представителя на ТУРОПЕРАТОРА и изисква съставянето на тристранен протокол между ТУРИСТА, хотела, представител на ТУРОПЕРАТОРА ( контрагент ) в 7 /седем/ дневен срок след консумиране на туристическата услуга.
 • 3.2 ТУРОПЕРАТОРЪТ се задължава след процедура по проверка на рекламацията да предостави на ТУРИСТА писмено становище в срок от 30 /тридесет/ дни от датата на постъпване на рекламацията. Сумите по договора се възстановяват в 7 /седем/ дневен срок от крайното становище по приключване на процедурата на проверка на рекламацията.
 • 3.3 ТУРОПЕРАТОРЪТ възмездява ТУРИСТА при неизползвани изцяло или частично по негова вина (или контрагент) след предоставяне на издаден от ТУРОПЕРАТОРА потвърдителен документ (билет, ваучер и други) със съответно нанесени и заверени от оторизирано лице поправки и отказани услуги.
 • 3.4 ТУРОПЕРАТОРЪТ не възмездява ТУРИСТА за неизползвани изцяло или частично по вина на ТУРИСТА услуги.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ

 • 4.1 ТУРИСТЪТ осигурява валидни лични и други документи, изискани от законодателството на страната-цел на посещението.
 • 4.2 При индивидуални пътувания на лица под 18г. родителите предоставят на властите нотариално заверена декларация, разрешаваща самостоятелното пътуване на децата.
 • 4.3 ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност за отказ на гранични служби за пропускане на ТУРИСТИ и цялата сума остава в полза на ТУРОПЕРАТОРА.
 • 4.4 ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност за вреди, причинени от неизпълнението или неточното изпълнение на договора, които се дължат на ТУРИСТА; действия на трето лице, несвързано с изпълнението на договора; непреодолима сила или събитие, които не могат да се предвидят или избегнат от страна на ТУРОПЕРАТОРА или неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на техните задължения. В тези случаи ТУРИСТЪТ незабавно трябва да потърси съдействие от ТУРОПЕРАТОРА.
 • 4.5 ТУРОПЕРАТОРЪТ не заплаща административни такси (допълнителен престой, транспорт и други), възникнали при загубване или унищожаване на документи по вина на туриста или трети лица.

Евентуално възникнали спорове между страните в този договор се решават с преговори, а при непостигане на взаимно съгласие се прилага българското законодателство.
Настоящият договор се изготвя в два еднакви екземпляра за двете страни.

.